fbpx
Facebook

Fluid Edge Themes

Khóa học Mã số lớp Lịch học Giờ học Khai giảng Đăng ký học PRONUNCIATION Pronun 57 Thứ 7-CN 8:00 – 9:30 AM W3 May Đăng ký Elementary E50 Thứ 3-5-7 7:30 – 9:00 PM 09/05 Đăng ký E55 Thứ 2-4-6 5:30 – 7:00 PM W3 May Đăng ký Pre-IELTS PreIE-46 Thứ 2-4-6 7:30 – 9:30 PM 03/05 Đăng ký PreIE-54 Thứ 3-5-7 5:30 – 7:30 PM W3 May Đăng ký IELTS 1 IE1-51 Thứ 3-5-7 7:30

Khóa học Mã số lớp Lịch học Giờ học Khai giảng Đăng ký học PRONUNCIATION Pronun53 Thứ 7-CN 1:30 - 3:30 PM 27/04 Đăng ký   ELEMENTARY E45 Thứ 2-4-6 5:45 - 7:15 PM 03/04 Đăng ký E50 Thứ 3-5-7 7:30 – 9:00 PM W3 Apr Đăng ký   PRE-IELTS PreIE-37 Thứ 3-5-7 5:30 - 7:30 PM 04/04 Đăng ký PreIE-46 Thứ 2-4-6 7:30 - 9:30 PM W3 Apr Đăng ký   IELTS 1 IE1-38 IE1-51 Thứ 3-5-7 Thứ 3-5-7 5:30 –

Khóa học Mã số lớp Lịch học Giờ học Khai giảng Đăng ký học PRONUNCIATION Pronun40 Thứ 7-CN 8:00 - 9:30 AM 09/03 Đăng ký   ELEMENTARY E35 Thứ 3-5-7 7:30 - 9:30 PM 19/02 Đăng ký E45 Thứ 2-4-6 5:45 - 7:15 PM W3 MAR Đăng ký   PRE-IELTS PreIE-37 Thứ 3-5-7 5:30 - 7:30 PM W3 MAR Đăng ký PreIE-46 Thứ 3-5-7 7:30 - 9:30 PM W4 MAR Đăng ký IELTS 1 IE1-38 Thứ 3-5-7 5:30 -

Call Now