IVAN JACQUES MEYER

IVAN JACQUES MEYER

Quốc tịch: South Africa

Bằng cấp:

 Bachelor of Arts degree in Law and Organisational Psycholog

 Bachelor of Laws

A TEFL Certification

Kinh nghiệm:

– Thầy Ivan đã có một năm rưỡi kinh nghiệm trong việc giảng dạy tiếng Anh ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 

– Thầy đã từng tham gia nhiều khóa học đào tạo về kỹ năng giảng dạy và cách chấm thi cho Hội đồng khảo thí tiếng Anh Cambridge. Bên cạnh đó, động lực làm việc của thầy là làm việc vì cộng đồng, đặc biệt là trẻ em. 

– Thầy mong muốn đem kiến thức về luật và kỹ năng sống của mình để giúp đỡ những trẻ em, mang lại quyền con người và tiếng nói cho tầng lớp dễ bị tổn thương.

Hệ thống trung tâm anh ngữ đà nẵng

CẢM NHẬN CỦA HỌC VIÊN