I. Cùng làm quen với cấu trúc đề IELTS Speaking Part 3 câu hỏi Agreeing and Disagreeing nào

Câu hỏi Speaking Part 3 thông thường sẽ hỏi những chủ đề to lớn trong xã hội so với Part 1. Và điều này không nhất thiết là mình phải nắm bắt tất cả các từ chuyên ngành, hãy loại bỏ ngay suy nghĩ mình là chuyên gia của mọi thứ.

Chúng ta thường shock khi bắt gặp những câu hỏi “ khó đỡ” ở Part 3. Vậy điều ta cần đó là tiến hành cấu trúc câu trả lời mang tính hệ thống để đối với từng loại câu hỏi ta sẽ có cách đi bài bản hơn.

Bài học hôm nay chúng mình cùng nhau học cách tiếp cận 1 cách dễ dàng đối với 1 phần mà thường được xem là rất khó đó là Speaking Part 3. WISE đã đơn giản hóa phần này bằng cách phân rõ thành hai loại câu hỏi đó là : Agreeing and Disagreeing và Advantages and Disadvantages. Và bài học này mình sẽ tiếp cận loại câu hỏi đầu tiên đó là Agreeing and Disagreeing.

Ngắm qua ví dụ để hình dung rõ câu hỏi hơn nào :

Do you agree that children should do part-time jobs?”

Would you agree that cooking food at home is a waste of time?”

II. Hệ thống hóa cấu trúc các câu trả lời để bài nói được logic hơn

Trong Part 3 để bài trình bày được “ăn” điểm , thì đòi hỏi câu trả lời phải văn chương , “màu mè” và số lượng câu phải dài và nhiều hơn Part 1. Nhưng làm sao để trau chuốt và luyện tập để có câu trà lởi dài, đủ ý ? Cùng follow các steps sau đây:

ielts tự học

Với cách trả lời trên, các em có thể đảm bảo được 3 yếu tố:

– Nội dung câu trả lời đầy đủ, không quá ngắn hay dài nhưng vẫn thuyết phục.

– Cấu trúc câu chặc chẽ, logic

– Giảm bớt áp lực cho thí sinh (vì biết mình sẽ làm gì tiếp theo, nên nói câu nào trước, câu nào sau)

1. STEP 1: GIVE EXPRESSION

Mở đầu câu trả lời là câu dẫn dắt bằng cách nêu lựa chọn của mình về câu hỏi, bạn có đồng ý hay không đồng ý hay chỉ đồng ý một phần, hãy áp dụng linh hoạt các cụm từ mô tả biểu hiện sau đây nhé.

 • AGREEMENT EXPRESSIONS :

– I couldn’t agree with you more (tôi không thể đồng ý với bạn hơn).

– Sure, I believe that’s true / the case (chắc chắn tôi tin đó là sự thật ).

– There’s no doubt about it (không còn nghi ngờ gì về điều đó nữa).

– Yes, I hold/share the same opinion (tôi có cùng quan điểm ).

– I suppose so./I guess so (tôi cho là/ đoán là vậy).

 • PARTIAL DISAGREEMENT EXPRESSIONS : “BUT” dấu hiệu nhận biết

– I go along with that view to a point, but.. ( tôi đồng ý với quan điểm này, nhưng..)

– I agree up to a point, but …( tôi đồng ý với quan điểm này, nhưng..)

– That’s partly true, but …( Điều đó đúng một phần, nhưng …)

– I can see what you’re saying, but….( Tôi có thể thấy những gì bạn nói, nhưng ….)

– I agree with you in part, but…( Tôi đồng ý với bạn một phần, nhưng …)

 • TOTAL DISAGREEMENT EXPRESSIONS :

– I’m sorry, but I can’t agree with that because …( Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể đồng ý với điều đó bởi vì …)

– I can’t share your opinion on this issue, to be honest, because …( Tôi không thể chia sẻ ý kiến của bạn về vấn đề này, thành thật mà nói, bởi vì …)

– I’d say the exact opposite…..( Tôi sẽ nói hoàn toàn ngược lại …..)

– That’s one way of looking at it, however…..( đó cũng là một cách để nhìn nhận vấn đề, tuy nhiên..)

– That’s not (always / necessarily/entirely) true because…( Điều đó không luôn luôn / nhất thiết / hoàn toàn đúng vì ...)

>> Đăng ký khóa học IETLS Online tại đây

2. STEP 2 : STATE REASONS AND EFFECTS

Nguyên nhân và kết quả sẽ là ý tưởng tốt nhất để hỗ trợ ý kiến của bạn khi trả lời các ý kiến đồng ý hay không đồng ý và giúp câu trả lời thống nhất và logic hơn.

IETLS speaking

 • Các cấu trúc câu chỉ nguyên nhân : due to the fact that…., As it’s unjustifiable to…., One reason for this is…., …

3. STEP 3 : EXAMPLE

Ví dụ là một phần không thể thiếu đối với dạng câu hỏi này nếu bạn muốn bảo vệ chặt chẽ quan điểm của mình hơn. Sau đây là một vài phrase được sử dụng trong câu nêu ví dụ liên hệ thực tiễn :

In particular….

– For instance,

– Let’s take….for example…

– In the case of…

III. Liên hệ bài mẫu IELTS Speaking Part 3 

It is a good idea for students to earn money while studying?

 • Expression : I couldn’t agree with you more. Taking up a part-time job while pursuing studies offers students a bunch of benefits.
 • Reasons : they allow students to provide valuable job experience for them. once they have graduated with some real time experience, it gives them an edge over the freshers.
 • Example : For example, they have gained some certain skills that every organization looks for in a candidate, like multi-tasking, problem solving, teamwork, time management, communication,…

IV. Practices

a) Exercise 1: Gap Fill

Học tiếng Anh IELTS

 1. A: Today a lot of people feel that smoking should be banned in all public places. Do you agree?

B: I_______________ wholeheartedly that smoking should, indeed, be prohibited in public. It’s not fair that non-smokers should have to breathe in toxic smoke.

 1. A: I think that the transportation here is excellent, because there are so many different options: bus, underground, taxi. I really love the buses here. They run many different routes, and the cost is quite reasonable, under one pound for most of the places I go to. What’s your opinion?

 B: _________________. The buses are very convenient and cheap. And the subway is good too, it’s not expensive at all.

ANSWER : 1. Agree        2. I share the same opinion with you.

b) Exercise 2: Practice and discuss with your friends. Make sentences using “agreement/ disagreement expressions”. (đặt câu sử dụng những cụm từ biểu hiện sựu đồng ý)

 • preserving historical buildings.

=> I back up the idea that historical sites should bring manys benefits to tourism industry.

 • learn traditional music in school

=> I can see the point, but students should be allowed to access a variety sources of beautiful worldwide songs.

c) Exercise 3: Use “cause and effect logic” to complete the following sentences:

 • I agree with you that wild animals should not be kept in zoos

=> Because they are no longer being kept behind the jail for some insensible entertainment purposes from human.

Chúc các bạn học tốt!!! Thường xuyên theo dõi fanpage để luôn nhận được cập nhật thú vị và bổ ích nhất từ WISE ENGLISH nhé: www.facebook.com/wiseenglish.vn

Các bạn tham khảo thêm

 

LIÊN HỆ TƯ VẤN