GIỚI THIỆU DẠNG BÀI LINE GRAPH TRONG IETLS WRITING TASK 1

– Dạng bài line graph được sử dụng để mô tả sự thay đổi của một yếu tố theo thời gian. Trong đó, trục hoành (trục nằm ngang) thường được sử dụng để biểu thị thời gian, trục tung (trục thẳng đứng) để biểu thị giá trị của yếu tố cần biểu thị. Chính vì luôn có yếu tố thời gian nên khi viết dạng bài này, chúng ta luôn tập trung vào việc mô tả xu hƣớng của sự thay đổi (tăng, giảm hoặc không đổi) theo thời gian.

– Các thì được sử dụng trong dạng bài này rất đa dạng, tuỳ thuộc vào thời gian được cho trong đề:
+ Nếu thời gian trong quá khứ, bạn nên dùng thì quá khứ đơn.
+ Nếu thời gian trong tương lai, bạn nên dùng thì tương lai đơn.
+ Nếu muốn mô tả sự thay đổi từ quá khứ đến tương lai, bạn nên dùng thì hiện tại đơn hoặc thì hiện tại hoàn thành tùy vào mốc thời gian.

– Trong khi phân tích bài Line graph, những yếu tố cơ bản bạn cần quan tâm trước tiên là:

+ Thông tin và đơn vị đo được cho trên trục tung và trục hoành của biểu đồ.
+ Biểu đồ gồm có bao nhiêu đường, mỗi đường này sẽ tương ứng với một đối tượng mà bạn cần phân tích.

Tải bản full: TẠI ĐÂY

LIÊN HỆ TƯ VẤN