NHỮNG ĐIỂM NGỮ PHÁP GIÚP ĂN ĐIỂM TRONG WRITING TASK 2 – TOPIC: MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

Trong IELTS nói chung và đặc biệt trong IELTS Writing nói riêng, việc sử dụng các cấu trúc ngữ pháp sao cho đa dạng và chính xác luôn là một trong những vấn đề đau đầu nhất của các sĩ tử. Viết câu sao cho không bị lặp từ, số câu ghép, câu phức nhiều hơn, kéo dài câu và tăng điểm Grammatical Range and Accuracy? Tất cả sẽ được giải quyết bởi Mệnh đề quan hệ – Relative Clauses. Hôm nay, WISE English sẽ giúp bạn nắm vững chủ đề này.

I. MỆNH ĐỀ QUAN HỆ (RELATIVE CLAUSE)

 1. Đại từ quan hệ:
 • Who: Đóng vai trò chủ ngữ, chỉ người

E.g.1: I think large enterprises should help people who are less fortunate.

 • Which: Đóng vai trò chủ ngữ hoặc túc từ, chỉ đồ vật, động vật hoặc từ trước nó.

E.g.2: Our city has undergone a significant improvement which can boost the its whole tourism industry.

 • Whose: Chỉ sở hữu.

E.g.3: Today I would like to introduce you the singer whose album has been consistent on top of Billboard these days.

 • Whom: Chỉ túc từ đại diện cho người.

E.g.4: The man whom we talked to at the hospital is my uncle.

 • That: Chỉ dùng trong mệnh đề quan hệ xác định, dùng để chỉ người vật.

E.g.5: Do you remember the female singer in yesterday concert that was organized by the AMD.

 1. Trạng từ quan hệ:
 • When: Chỉ thời gian.

E.g.1: I used to go to this park when I was a child.

 • Where: Chỉ nơi chốn.

E.g.2: I have justify my hometown for this city where I settled my life since 2012.

 • Why: Chỉ lý do.

E.g.3: I don’t know the reason why you didn’t attend the meeting last week.

II. CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

 1. Mệnh đề xác định:
 • Mệnh đề xác định dùng để bổ nghĩa cho danh từ trước đó. Mệnh đề này đóng vai trò không thể thiếu trong câu vì nếu thiếu nó, câu sẽ không có nghĩa.

E.g.: The girl whom you met yesterday at the restaurant is my sister.

Attention: Với mệnh đề này cần lưu ý không có dấu phẩy trước đại từ quan hệ “whom”.

 1. Mệnh đề không xác định:
 • Mệnh đề quan hệ không xác định dùng để bổ nghĩa cho danh từ trước nó. Không có mệnh đề này thì câu vẫn đủ nghĩa.

E.g.: I have had a long trip to Ho Chi Minh city, which is one of the largest

cities in Viet Nam.

Attention: Với mệnh đề này, phải có một dấu phẩy trước đại từ quan hệ “which”.

III. MỘT SỐ CHÚ Ý TRONG MỆNH ĐỀ QUAN HỆ:

– Nếu trong một mệnh đề quan hệ có giới từ thì giới từ có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ (chỉ áp dụng đối với whom và which)

E.g.1: Doctor Richard, with whom we studied last semester, is a very wholehearted lecturer.

Doctor Richard, whom we studied with last semester, is a very wholehearted lecturer.

 • Có thể dùng which để thay thế cho cả mệnh đề quan hệ phía trước

E.g.2: The waste treatment system of the company has been improved considerably, which will positively affect the environment nearby.

 • Ở vị trí túc từ, whom có thể được thay thế bằng who.

E.g.3: I am really into the man whom/who I met at your office.

 • Trong mệnh đề quan hệ xác định, chúng ta có thể bỏ các đại từ quan hệ làm túc từ: whom, which.

E.g.4: The movie you told me yesterday is quite interesting.

IV. CÁCH RÚT GỌN MỆNH ĐỀ QUAN HỆ:

Mệnh đề quan hệ chứa các đại từ quan hệ làm chủ từ who, which, that có thể được rút gọn thành cụm hiện tại phân từ (V-ing) hoặc quá khứ phân từ (V3/ed).

– Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề chủ động thì rút gọn thành cụm hiện tại phân từ

(V-ing).

Example:

 • The man who is driving the bus is my father. → The man driving the bus is my
 • The number of people who participates in the interview is increasing → The number of people participating in the interview is increasing dramatically.

– Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề bị động thì rút thành cụm quá khứ phân từ (V- ed)

Example:

 • The book which was written by my friend has become one of the best-selling books on → The book written by my friend has become one of the best-selling books on Tiki.
 • The cars which were manufactured by Toyota were returned by the main dealers due to some engine problems. → The cars manufactured by Toyota were returned by the main dealers due to some engine problems.

LIÊN HỆ TƯ VẤN