fbpx
Facebook

Fluid Edge Themes

LESSON 2: Hướng dẫn cách viết bài DISCUSSION ESSAY

Lại cùng nhau nhớ lại cấu trúc trước khi làm bài nhé!

Các bạn chỉ viết 4 khổ (paragraphs) như sau:

NOTE: Tất nhiên đa phần các câu sẽ là compound & complex sentences (câu phức và câu ghép) nhé.

I. THẾ NÀO LÀ DẠNG DISCUSSION (ADVANTAGES AND DISADVANTAGES)

Đây là dạng đề yêu cầu người viết phải thảo luận một vấn đề đưa được đưa ra từ nhiều chiều khác nhau. Yêu cầu đề bài là các dạng câu hỏi sau:

– Discuss the advantages and disadvantages.

– Discussion both views

– What are the benefits and drawbacks?

dụ:

Some people think that government should give financial support to creative artists such as painters and musicians. Other believe that creative artists should be funded by alternative sources. => (thông tin chung). Discuss both views => (câu hỏi chủ đề)

II. TEMPLATE

TOPICS:

1. INTRODUCTION

– Câu 1: Paraphrase đề bài

– Câu 2: Viết như sau:

Lưu ý: Đối với dạng DISCUSSION, vì đề bài không yêu cầu bạn phải “give your own opinion”, nên bạn không nên nêu ý kiến cá nhân của mình vào bất cứ đâu trong bài nhé (từ phần Introduction, đến Body và Conclusion). WISE nhắc lại, không được bao gồm các câu “I believe/would argue/I think…” đâu nhé.

People have different opinions about watching television. Many people believe that the content of the programs does affect children behavior while other think that the length of time spent watching them that has a more significant impact on children.

Paraphrase:

What children watch = the content of the programs

The amount of time they spend on.. = the length of time spent watching..

Influence = affect = have impact on…

Một số từ thay cho Advantages và Disadvantages

Advantages = Benefits = Pros = Positive aspects/effects/impacts/sides/things/developments

Disadvantanges = Drawbacks = Cons = Negative aspects/effects/impacts/sides/things/developments

2. BODY

Lưu ý: Các bạn không thêm ý kiến của mình vào Body đâu nhé!

a. Sau khi planning nếu bạn chỉ có một ý tưởng ( 1 BIG IDEA)

STEP 1: Nêu ra 1 idea (1)

STEP 2: Nêu supportive argument (explanations) (2)

STEP 3: Nêu examples (3)

Ví dụ:

b.  Nếu bạn có nhiều hơn 1 IDEA (tức 2-3 IDEAS)

STEP 1: Idea 1 => Đưa supportive sentence (hoặc/và examples)

STEP 2: Idea 2 => Đưa supportive sentence (hoặc/và examples)

Ví dụ:


LINKING WORDS

Firstly, … = First of all, … = In the first place, … = to begin/start with,

Secondly, … /The third point of view is that …

3. CONCLUSION 


STEP: Paraphrase đề lại lần nữa và nhấn mạnh lại ý kiến của bạn nào J. Hãy nhớ là viết câu complex, compound các bạn nhé.

NOTE: Nếu phần kết luận các bạn đều bí khi ngoài việc viết lại đề. Hãy mở rộng bằng cách đưa lời khuyên thử nhé 😉 sẽ hiệu nghiệm lắm nhé !

Ví dụ

In conclusion, though both factors have their own implications, Hence, parental involvement is essential in controlling children’s TV viewing habits and in shaping a child’s values to help them enter adult life with a healthy mind.

Call Now