fbpx
Facebook

Fluid Edge Themes

LESSON 4: Hướng dẫn cách viết bài CAUSES/PROBLEMS AND SOLUTION ESSAY

Hôm nay chúng ta cùng khám phá bài viết Causes/Problems and Solution essay nhé.

I. THẾ NÀO LÀ CAUSES/PROBLEMS AND SOLUTIONS ESSAY

Dạng đề được coi là dễ nhất trong IELTS Writing Task 2. Đề đưa ra 1 hiện tượng nào đó, yêu cầu tìm ra những nguyên nhân gây ra hiện tượng đó và những tác động của nó và những giải pháp cho hiện tượng đó. Trong đề thi IELTS, các đề thi chỉ đề cập các loại như Causes & Effects, hoặc Causes & Solutions, hoặc Problems & Solutions. Dạng câu hỏi thường gặp:

–   What are the causes…?

–   What are the effects…?

–   Suggest some solutions/measures/steps…

Các bạn chỉ viết 4 khổ (paragraphs) như sau:

NOTE: Tất nhiên đa phần các câu sẽ là compound & complex sentences (câu phức và câu ghép) nhé !

NOTE: Tuy đây là dạng dễ nhưng lại có khá nhiều cách phân bố bài viết và WISE ENGLISH sẽ gửi đến các bạn học viên bài cấu trúc bài cực dễ hiểu luôn nhé <3

Ví dụ:

II. TEMPLATE

TOPICS:

1.   Nowadays, more and more people decide to have children later in their life. What are the causes? What are the effects on society and family life?

2.   In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of ageing populations.

1. INTRODUCTION

Câu 1: Paraphrase đề bài.

Câu 2: Dùng cấu trúc:

While/Whereas/Although……………………. (problems/causes), ……….………………. (solutions/measures/steps to mitigate)

Ví dụ:

1.   Nowadays, more and more people decide to have children later in their life. What are the causes? What are the effects on society and family life?


Parapharase:

people decide to have children = people decide not to have babies when they are young.

later in their life = wait until they get older.


Parapharase:

average life expectancy is increasing =  expect to live longer than ever before.

some measures that could be taken to reduce the impact of = take steps to mitigate these potential problems.

2. BODY

Ví dụ:

1. Causes and effects

2. Prolems and solutions

3. CONCLUSION:

– Paraphrase lại đề nhé

Ví dụ:

–   In conclusion, there are some reasons why many people prefer to have children later in their life, and this tendency can result in some negative impacts on both family life and society.

–   In conclusion, various measures can be taken to tackle the problems that are certain to arise as the populations of countries grow older.

Call Now