fbpx
Facebook

Fluid Edge Themes

LESSON 5: Hướng dẫn cách viết bài 2- PART QUESTION ESSAY

I. THẾ NÀO LÀ 2-PART QUESTION ESSAY

Dạng này mỗi đề có hai câu hỏi và yêu cầu bạn lần lượt chỉ ra những lý do để trả lời từng dạng câu hỏi.

Ví dụ:

There are many different types of music in the world today. Why do we need music? => (Question 1)

Is the traditional music of a country more important than the international music that is heard everywhere nowadays? => (Question 2)

 

Các bạn chỉ viết 4 khổ (paragraph) như sau:

NOTE: Tất nhiên đa phần các câu sẽ là compound & complex sentences (câu phức và câu ghép) nhé !

 

II. TEMPLATE

TOPICS:

There are many different types of music in the world today. Why do we need music? Is the traditional music of a country more important than the international music that is heard everywhere nowadays?

1. INTRODUCTION

Ví dụ:

It is true that a rich variety of musical styles can be found around the world. Music is a vital part of all human cultures for a range of reasons, and I would argue that traditional music is more important than modern, international music.

Paraphrase:

Different types of music = musical styles

Many = a variety of = a range of…

2. BODY

a. NẾU SAU CÁC PHẦN PLANNING CÁC BẠN CHỈ CÓ MỘT Ý TƯỞNG (1 BIG IDEA)

STEP 1: Nêu ra 1 idea (1)

STEP 2: Nêu supportive argument (explanations) (2)

STEP 3: Nêu example (3)

STEP 4: Nêu opposite idea (4)

Ví dụ:

b. Nếu bạn có hơn 1 IDEA (tức từ 2-3 IDEAS)?

STEP 1: Idea 1 => Nêu ra supportive sentence (hoặc/và examples)

STEP 2: Idea 2 => Nêu ra supportive sentence (hoặc/và examples)

3. CONCLUSION

STEP: Paraphrase đề lại lần nữa và trả lời câu hỏi.

Ví dụ:

In conclusion, music is a necessary part of human existence, and I believe that traditional music should be given more importance than international music.

Call Now