LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 9-10/2020

 Cơ sở: 146 Hàm Nghi, Đà Nẵng

Khóa học Mã số lớp Lịch học Giờ học Khai giảng Cơ sở
PRONUNCIATION Pronun-157-HN Thứ 7 – CN 2:00 – 3:30 PM

8:00 – 9:30 AM

17/10 Hàm Nghi
ELEMENTARY E147-HN Thứ 2-4-6 5:45 – 7:15 PM On going Hàm Nghi
E154-HN Thứ 3-5-7 7:45 – 9:15 PM    On going Hàm Nghi
PRE-IELTS PreIE-155-HN Thứ 2-4-6 7:30 – 9:30 PM 16/10 Hàm Nghi
PreIE-159-HN Thứ 3-5-7 5:30 – 7:30 PM W2 Oct Hàm Nghi
PreIE-162-HN Thứ 2-4-6 5:30 – 7:30 PM 23/11 Hàm Nghi
IELTS 1 IE1-156-HN Thứ 2-4-6 7:30 – 9:30 PM 23/9 Hàm Nghi
IE1-163-HN Thứ 3-5-7 7:30 – 9:30 PM W2 Oct Hàm Nghi
IELTS 2 IE2-152-HN Thứ 2-4-6 7:30 – 9:30 PM On going Hàm Nghi
IE2-164-HN Thứ 2-4-6 5:30 – 7:30 PM 4/11 Hàm nghi
Ready WISER RW-165-HN Thứ 3-5 7:30 – 9:30 PM 5/11 Hàm Nghi
RW-166-HN Thứ 2-4 7:30 – 9:30 PM 20/11 Hàm Nghi
IELTS 1-ON-1 TUTORING Liên hệ Liên hệ Liên hệ Liên hệ Hàm Nghi