50 CÂU CHÂM NGÔN, TRIẾT LÝ HAY BẰNG TIẾNG ANH

Những câu châm ngôn, triết lý đầy ý nghĩa của những thế hệ đi trước, của những người nổi tiếng gần như là những – món ăn tinh thần không thế thiếu cho mọi người. Đây là nguồn động lực vô cùng mạnh mẽ để học tập tri thức và học cách thành công. Vậy tại sao chúng ta không thử kết hợp việc đọc những câu châm ngôn với học vốn từ tiếng Anh?

 

Dưới đây là 50 câu châm ngôn, triết lý mà mình khá tâm đắc. Và mình đã tổng hợp lại theo các chủ đề và có kèm cả bản dịch, từ mới của mỗi câu. Hy vọng có thể tiếp thêm cho các bạn động lực trong quá trình học, mở rộng vốn từ, đồng thời (biết đâu được) lại có thể tăng độ – chất cho bài IELTS Writing và đặc biệt là Speaking.

 

I. LIFE – SUCCESS – MOTIVATION

 

 1. “It does not do to dwell on dreams and forget to live. – J.K. Rowling.
 • Đừng bám lấy những giấc mơ mà quên mất cuộc sống hiện tại.

Dwell /dwel/ (v)+ on/upon sth: to think/ talk a lot about sth (nói/suy đi nghĩ lại về một vấn đề nào đó)

 

 1. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life. – Mark Twain.
 • Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng.

Conscience /ˈkɒnʃəns/ (n) the part of your mind that tells you whether your actions are right or wrong (lương tâm)

 

 1. Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. – Albert Einstein.
 • Cuộc sống như thể bạn đang lái một chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng, bạn phải không ngừng đi tiếp.

Balance /ˈbæləns/ (n) a situation in which different things exist in equal, correct or good amounts (sự cân bằng)

 

 1. No one can make you feel inferior without your consent. – Eleanor Roosevelt.
 • Không ai có thể làm bạn cảm thấy thua kém hơn nếu không có sự bằng lòng của bạn.

Inferior to sb/sth /ɪnˈfɪriər/ (adj) not good or not as good as somebody/something else (thua kém ai)

Consent /kənˈsent/ (n) permission to do something, especially given by someone in authority (sự cho phép, ưng thuận)

 

 1. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. – African proverb.
 • Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

 

 1. I can be changed by what happens to me but I refuse to be reduced by it. – Maya Angelou.
 • Tôi có thể bị thay đổi bởi những điều đang xảy ra nhưng tôi không để bản thân tuyệt vọng bởi chúng.

(be) reduced (from sth) to (doing) sth: to be forced by somebody/something into a particular state or condition, usually a worse one (bị buộc phải, bắt phải…)

 

 1. Not how long, but how well you have lived is the main thing. – Seneca.
 • Không phải bạn sống bao lâu mà sống tốt như thế nào mới là điều quan trọng.
 1. Even if you are on the right track, you’ll get run over if you just sit there. – Will Rogers.
 • Mặc dù bạn đã có định hướng đúng thì bạn vẫn sẽ chẳng đạt được gì nếu bạn vẫn chỉ ngồi đó.

 

 1. Believe you can and you’re halfway there. – T. Roosevelt.
 • Hãy tin rằng bạn có thể và bạn đã đang ở nửa chặng đường rồi.

 

 1. Do not take life too seriously. You will never get out of it alive. – Elbert Hubbard.
 • Đừng coi cuộc đời quá nghiêm trọng. Bạn sẽ không bao giờ sống sót thoát khỏi nó đâu.

Take sth/sb seriously: to think that sb/sth is important and deserves your attention and respect. (cho cái gì là quan trọng).

 

 1. The measure of life is not its duration, but it’s donation. – Peter Marshall.
 • Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến.

Duration /djuˈreɪʃn/ (n) the length of time that something lasts or continues (khoảng thời gian)

Donation /dəʊˈneɪʃn/ (n) something that is given to a person or an organization such as a charity, in order to help them (sự cống hiến, tận tụy).

 

 1. When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile. – Stephenie Meyer.
 • Khi cuộc đời cho bạn trăm lý do để khóc, hãy chỉ cho cuộc đời thấy bạn có ngàn lý do để cười.

 

 1. Everyone thinks of changing the world but no one thinks of changing himself. – Leo Tolstoy.
 • Ai cũng nghĩ về việc thay đổi cả thế giới, nhưng lại chẳng ai nghĩ đến việc thay đổi bản thân mình cả.

 

 1. If opportunity doesn’t knock, build a door. – Milton Berle.
 • Nếu cơ hội không tới gõ cửa, hãy xây một cánh cửa.

 

 1. Keep your face always toward the sunshine – and shadow will fall behind you. – Walt Whitman.
 • Hãy luôn hướng về ánh mặt trời – và bóng tối sẽ lùi về phía sau bạn.

 

Xem thêm và Download: Tại đây

LIÊN HỆ TƯ VẤN